Mysql Hosting

Sleepy Rabbit

5 DB

 • AMD Ryzen 9 5950X
 • Server in Germany
 • 5 Databases
 • Unlimite Tables
 • Unlimite Bandwidth

$0.99 $1.35

Fast Rabbit

10 DB

 • AMD Ryzen 9 5950X
 • Server in Germany
 • 10 Databases
 • Unlimite Tables
 • Unlimite Bandwidth

$2.10 $2.55

Crazy Rabbit

20 DB

 • AMD Ryzen 9 5950X
 • Server in Germany
 • 20 Databases
 • Unlimite Tables
 • Unlimite Bandwidth

$3.75 $5.00